พวน 2

ภาษาอังกฤษ


n threshed rice ear
คำอธิบาย: รวงข้าวที่นวดแล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: threshed paddy ear
ตัวอย่างประโยค: พ่อแยกพวนไปรวมกันต่างหากที่ลานตากข้าว
n sugarcane pressed the second time
คำอธิบาย: อ้อยที่หีบครั้งที่ 2
ตัวอย่างประโยค: พวนอ้อยพวกนี้คงจะไม่มีน้ำหวานเหลืออยู่แล้ว