พล็อตเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n outline
ความหมายเหมือนกับ: รูปความ , ต้นเงื่อน , ต้นเค้า , เค้าเรื่อง , โครงเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: plot , scheme
n plot
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: story line