พล็อต

ภาษาอังกฤษ


v plot
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเรื่อง , เค้าโครง
ตัวอย่างประโยค: นักประพันธ์ที่เขียนเรื่องโดยไม่พล็อตเรื่องไว้ก่อนทำให้นิยายเรื่องนั้นมีการจบเรื่องที่แปลกๆ