พลโลก

ภาษาอังกฤษ


n world population
หน่วยนับ: คน, กลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ชาวโลก
คำที่เกี่ยวข้อง: citizens of the world , people of the world
ตัวอย่างประโยค: การสื่อสารและการคมนาคมที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้พลโลกได้รับข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว