พลูสด

ภาษาอังกฤษ


n green betel
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยเหมือนกัน