พลาสมา

ภาษาอังกฤษ


n plasma
คำอธิบาย: ส่วนประกอบของเลือดที่แยกเอาเม็ดเลือดออกแล้ว
ตัวอย่างประโยค: เลือดมีส่วนประกอบหลายอย่าง อันได้แก่ พลาสมาหรือน้ำเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด