พลังความร้อน

ภาษาอังกฤษ


n heat energy
คำอธิบาย: พลังงานที่ได้จากความร้อน
ตัวอย่างประโยค: กระบวนการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์