พลัง

ภาษาอังกฤษ


n power
ความหมายเหมือนกับ: อำนาจ , ประสิทธิภาพ , ศักยภาพ , สมรรถนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: strength , force , might
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง
n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พละกำลัง , พละ
คำที่เกี่ยวข้อง: power , energy , force
ตัวอย่างประโยค: เขามีความสามารถในการใช้พลังฝ่ามือฟันสิ่งของ หรือของแข็งให้แตกหักออกจากกัน