พร่อง

ภาษาอังกฤษ


v be depleted
คำอธิบาย: ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป
ความหมายเหมือนกับ: ขาด , ร่อยหรอ
คำที่เกี่ยวข้อง: be decreased , be diminished , be partly consumed
คำตรงข้าม: เต็ม , ครบ , บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ครูจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด

คำที่มี "พร่อง" ในคำ


พร่องลง v dry out
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , แห้งลง
คำตรงข้าม: เพิ่มขึ้น , มากขึ้น

จิตบกพร่อง n mental deficiency
คำอธิบาย: การที่บุคคลมีจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: จิตฟั่นเฟือน
คำตรงข้าม: จิตปกติ
ตัวอย่างประโยค: เขามีจิตบกพร่องจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลย

ขาดตกบกพร่อง v be defective
คำอธิบาย: ไม่ครบบริบูรณ์หรือไม่มีคุณสมบัติเท่าที่ควรมีควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ครบ , ไม่บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยชิ้นนี้ยังขาดตกบกพร่องอยู่มาก ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร

สิ่งบกพร่อง n defect
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรมีหรือควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย , จุดด้อย , จุดบกพร่อง , ข้อด้อย
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วดับของรถรุ่นใหม่นี้ เป็นสิ่งบกพร่องสำคัญที่ทำให้ขายได้ไม่ดี

บกพร่อง adv defectively
คำอธิบาย: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ขาดตกบกพร่อง
คำตรงข้าม: สมบูรณ์ , เต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ

บกพร่อง v defect
คำอธิบาย: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า
คำตรงข้าม: สมบูรณ์ , เต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาบกพร่องในหน้าที่จึงต้องได้รับการลงโทษ

การพร่อง n depletion
คำอธิบาย: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ
ความหมายเหมือนกับ: การขาด , ความร่อยหรอ
ตัวอย่างประโยค: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้

ข้อบกพร่อง n fault
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อตำหนิ , ข้อเสียหาย , ข้อผิดพลาด , ข้อเสีย
คำตรงข้าม: ข้อดี
ตัวอย่างประโยค: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน

มีข้อบกพร่อง v be defective
คำอธิบาย: มีไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: มีจุดอ่อน , มีข้อตำหนิ , มีข้อเสีย
คำตรงข้าม: ครบบริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักรชนิดนี้มีข้อบกพร่องมากกว่าจะแก้ไขได้

กะพร่องกะแพร่ง adv insufficiently
คำอธิบาย: ไม่ครบถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: ขาดๆ วิ่นๆ , ลุ่มๆ ดอนๆ , กะบ่อนกะแบ่น
คำตรงข้าม: สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง

ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง n Human Immune-deficiency Virus

โรคภูมิคุมกันบกพร่อง n Acquired Immune Deficiency Syndrome

จุดบกพร่อง n disadvantage
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อด้อย , ข้อผิดพลาด , จุดอ่อน , ข้อตำหนิ
คำตรงข้าม: ข้อดี

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง n AIDS
ความหมายเหมือนกับ: โรคเอดส์

จุดบกพร่อง n defect
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย , จุดด้อย , ข้อด้อย

กระพร่องกระแพร่ง adv brokenly
คำตรงข้าม: เสมอกัน

จุดบกพร่อง n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย

ความบกพร่อง n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผิดพลาด , ความพลาดพลั้งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top