พรุ

ภาษาอังกฤษ


n crust of soft earth
คำอธิบาย: พื้นดินที่ข้างบนแข็งแต่ข้างล่างเป็นดินโคลน
หน่วยนับ: พรุ, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเอามัดต้นเสม็ดที่ตัดจากในพรุวางพิงไว้กับโคนต้นมะพร้าวในสวน