พรั่นกลัว

ภาษาอังกฤษ


v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: หวาดหวั่น , ประหวั่น , พรั่น , พรั่นพรึง , หวั่นหวาด , เกรง , กริ่งเกรง , ครั่นคร้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , fear
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , เก่งกล้า
v be afraid
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดหวั่น , หวั่นกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , be scared , dread
v feel fearful
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดหวั่น , หวั่นกลัว , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be terrified by , be scared by

คำที่มี "พรั่นกลัว" ในคำ


ความพรั่นกลัว n apprehension
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัว , ความหวาดกลัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top