พระอริยบุคคล

ภาษาอังกฤษ


n one who has attained final sanctification
ความหมายเหมือนกับ: พระอริยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: converted person