พระราชอาณาจักร

ภาษาอังกฤษ


n kingdom
คำอธิบาย: เขตอำนาจปกครองของรัฐบาลหนึ่งๆ
หน่วยนับ: อาณาจักร
ความหมายเหมือนกับ: อาณาจักร , เขตแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: empire
ตัวอย่างประโยค: พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรในวันรัฐธรรมนูญ