พระราชวัง

ภาษาอังกฤษ


n royal palace
คำอธิบาย: ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน
หน่วยนับ: วัง
ความหมายเหมือนกับ: วัง , ราชสำนัก , พระราชสำนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: palace
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาแปรพระราชฐานที่พระราชวังสนามจันทร์อยู่เสมอ

คำที่มี "พระราชวัง" ในคำ


สำนักพระราชวัง n Bureau of the Royal Household
ความหมายเหมือนกับ: พว.

กรมพระราชวัง n Krom Phrarajawang
คำอธิบาย: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค: กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top