พระราชพิธี

ภาษาอังกฤษ


n royal ceremony
คำอธิบาย: พิธีของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์
หน่วยนับ: พิธี, แบบ
ความหมายเหมือนกับ: พิธี
คำที่เกี่ยวข้อง: royal rite , state ceremony
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงประกอบพระราชพิธีและเสด็จ เยี่ยมสถานที่สำคัญหลายอย่าง