พระมหาจักรพรรดิ

ภาษาอังกฤษ


n emperor
คำอธิบาย: ประมุขของจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค: พุทธศาสนาสอนให้บรรดานักรบ ขุนนาง ให้ความเสียสละกตัญญูรักหมู่คณะ เทิดทูนพระมหาจักรพรรดิ