พระมหากรุณาธิคุณ

ภาษาอังกฤษ


n royal grace
ความหมายเหมือนกับ: บุญคุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: divine grace
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์