พระพุทธเจ้า

ภาษาอังกฤษ


n Buddha
คำอธิบาย: คำเรียกศาสดาในพระพุทธศาสนา
หน่วยนับ: พระองค์
ตัวอย่างประโยค: งานปั้นหรืองานแกะสลักในพุทธศาสนามักมีรูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายของการประสูติของพระพุทธเจ้า