พระพุทธรูป

ภาษาอังกฤษ


n image of Buddha
คำอธิบาย: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พุทธรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: Statue of Buddha , Buddha image
ตัวอย่างประโยค: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ