พระบรมศาสดา

ภาษาอังกฤษ


n Lord Buddha
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระพุทธเจ้า
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปปางรำพึง แสดงถึงรูปลักษณ์ของพระบรมศาสดา ในอิริยาบถประทับพระหัตถ์ทั้งสองประสานพระอุระ