พระบรมวงศานุวงศ์

ภาษาอังกฤษ


n member of the royal family
คำอธิบาย: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
หน่วยนับ: พระองค์
คำที่เกี่ยวข้อง: royalty
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์