พระนารายณ์

ภาษาอังกฤษ


n Narayana
คำอธิบาย: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์
หน่วยนับ: องค์
คำที่เกี่ยวข้อง: Hindu god Vishnu
ตัวอย่างประโยค: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top