พระนางเจ้า

ภาษาอังกฤษ


n queen
คำอธิบาย: ตำแหน่งพระมเหสี สูงกว่าพระนางเธอขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: พระมเหสี
คำที่เกี่ยวข้อง: Her Majesty , empress
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475