พระธาตุ

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s relics
คำอธิบาย: กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่วๆ ไป เรียกรวมๆ ว่า พระธาตุ
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พระบรมสารีริกธาตุ , พระบรมธาตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: relic of the Buddha
ตัวอย่างประโยค: พระปฐมเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าแห่งหนึ่ง