พระทนต์

ภาษาอังกฤษ


n tooth
ความหมายเหมือนกับ: ฟัน , ทันต์