พระตรีปิฎก

ภาษาอังกฤษ


n Tripitaka
ความหมายเหมือนกับ: ตรีปิฎก , พระไตรปิฎก
คำที่เกี่ยวข้อง: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha