พรรคพวก

ภาษาอังกฤษ


n partisan
คำอธิบาย: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พวก , พวกพ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: followers , friends
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร