พยาธิปากขอ

ภาษาอังกฤษ


n hookworm
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิขนาดเท่าเข็มหมุด ที่ปากมีฟันเป็นขอโค้งคม
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้ป่วยที่มีพยาธิปากขอไปถ่ายอุจจาระไว้บนดิน ไข่พยาธิจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอีก