ผ่านพ้น

ภาษาอังกฤษ


v pass by
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเลย , ผ่านไป , พ้นไป , เลยไป
คำที่เกี่ยวข้อง: surmount , go over , bridge over , pass , cross
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี