ผ่อนปรน

ภาษาอังกฤษ


v lessen
คำอธิบาย: แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง
ความหมายเหมือนกับ: ผ่อนผัน , ลดหย่อน , ยืดหยุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , ease , relieve , alleviate , be lenient
ตัวอย่างประโยค: ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม

คำที่มี "ผ่อนปรน" ในคำ


จุดผ่อนปรน n temporarily permitted area
คำอธิบาย: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง
ความหมายเหมือนกับ: จุดผ่อนผัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

การผ่อนปรน n lessening
คำอธิบาย: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
ความหมายเหมือนกับ: การลดหย่อน , การยอมให้ , การผ่อนให้ , การยืดหยุ่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top