ผ่อนคลาย

ภาษาอังกฤษ


v relax
คำอธิบาย: ลดความตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: ทุเลา , บรรเทา , ผ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: alleviate , ease up , moderate , mitigate , relieve
คำตรงข้าม: ตึงเครียด
ตัวอย่างประโยค: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง