ผู้แทน

ภาษาอังกฤษ


n representative
ความหมายเหมือนกับ: ส.ส. , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คำที่เกี่ยวข้อง: assemblyman , member of parliament , congressman
n agent
คำที่เกี่ยวข้อง: proxy , representative , deputy , substitute
n agent
คำที่เกี่ยวข้อง: proxy , representative , deputy , substitute

คำที่มี "ผู้แทน" ในคำ


ผู้แทนพระองค์ n royal representative
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน
หน่วยนับ: ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทน
ตัวอย่างประโยค: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56

ผู้แทนราษฎร n representative
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
หน่วยนับ: ท่าน, คน
ความหมายเหมือนกับ: ส.ส. , ผู้แทน , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตัวอย่างประโยค: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน

ผู้แทนการค้า n trade agent
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายของหรือสินค้า
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทนการค้า
ตัวอย่างประโยค: คณะของตนเข้าไปในจีนโดยหน้าฉากแสดงตนเป็นผู้แทนการค้าที่จัดตั้งขึ้นปลอมๆ

ผู้แทนจำหน่าย n distributor

ผู้แทนขาย n broker
ความหมายเหมือนกับ: คนกลาง

ผู้แทนจำหน่าย n distributor
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทนจำหน่าย

ผู้แทนตัวรอง n sub-agent

ผู้แทนตัวรอง n sub-agent

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร n Member of the House of Representative
คำอธิบาย: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนราษฎร , ส.ส.
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร n House of Representatives
คำอธิบาย: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน

คณะผู้แทน n delegation
คำอธิบาย: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด

สภาผู้แทนราษฎร n House of Representatives
คำอธิบาย: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายการเงินการคลังของรัฐจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร n representative
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา
ความหมายเหมือนกับ: สมาชิกสภา
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n Secretariat of the House of Representatives
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการจำนวน 1,064 คน และลูกจ้างจำนวน 173 คน

เป็นผู้แทน v be a representative
คำอธิบาย: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวแทน
ตัวอย่างประโยค: กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน

สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n The Secretariat of the House of Representativesค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top