ผู้สูงวัย

ภาษาอังกฤษ


n senior citizen
คำอธิบาย: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สูงอายุ , ผู้อาวุโส
คำที่เกี่ยวข้อง: the elderly , old people
ตัวอย่างประโยค: เรามักจะพบโรคจิตเสื่อมในผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ค่อยให้การดูแลเอาใจใส่