ผู้ฟัง

ภาษาอังกฤษ


n listener
คำอธิบาย: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: audience
คำตรงข้าม: ผู้พูด
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top