ผู้จำหน่าย

ภาษาอังกฤษ


n distributor
คำอธิบาย: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทนจำหน่าย , ผู้แทนจำหน่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: dealer , seller
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ