ผิดแผกแตกต่าง

ภาษาอังกฤษ


v be different
คำอธิบาย: มีลักษณะที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: be unlike , be dissimilar
ตัวอย่างประโยค: อากาศวันนี้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่พยากรณ์ไว้
adj different
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ผิดแผก , แตกต่าง , แปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: divergent , unlike , dissimilar , disparate
ตัวอย่างประโยค: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top