ผิดปกติ

ภาษาอังกฤษ


adj strange
ความหมายเหมือนกับ: พิศดาร , เพี้ยน , พิลึก
คำที่เกี่ยวข้อง: odd , uncommon , queer , weird , peculiar
คำตรงข้าม: ธรรมดา , ปกติ
adj unusual
ความหมายเหมือนกับ: แปลกๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: strange , odd , uncommon
คำตรงข้าม: ปกติ

คำที่มี "ผิดปกติ" ในคำ


สิ่งผิดปกติ n abnormality
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องผิดปกติ

ความผิดปกติ n abnormality
คำอธิบาย: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดธรรมดา , ความแปลกประหลาด , ความแปลก
คำตรงข้าม: ความปกติ , ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้

สภาวะผิดปกติ n abnormal state
คำตรงข้าม: สภาวะปกติ
ตัวอย่างประโยค: หากร่างกายได้รับอาหารที่เป็นพิษ จะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ในสภาวะผิดปกติ

สภาพผิดปกติ n abnormality
ความหมายเหมือนกับ: ลักษณะผิดปกติ , สภาวะผิดปกติ
คำตรงข้าม: สภาพปกติ

ความผิดปกติ n strangeness
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดแผก
คำตรงข้าม: ความปกติ , ความปกติ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

เรื่องผิดปกติ n abnormality

ลักษณะผิดปกติ n abnormality
ความหมายเหมือนกับ: สภาวะผิดปกติ
คำตรงข้าม: สภาพปกติ

ใหญ่ผิดปกติ v be abnormally big
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่ผิดรูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top