ผลได้

ภาษาอังกฤษ


n advantage
คำอธิบาย: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: ผลประโยชน์ , ผลตอบแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: benefit , profit
คำตรงข้าม: ผลเสีย
ตัวอย่างประโยค: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top