ผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ


n product
คำอธิบาย: สิ่งที่ทําขึ้น
หน่วยนับ: ชิ้น, อย่าง, ชนิด, ประเภท
ความหมายเหมือนกับ: ผลิตผล
คำที่เกี่ยวข้อง: merchandise , goods
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันพลาสติกทำจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นส่วนใหญ่

คำที่มี "ผลิตภัณฑ์" ในคำ


ผลิตภัณฑ์เกษตร n agriculture goods

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม n Thai Industrial Standards Institute
ความหมายเหมือนกับ: มอก.

การออกแบบผลิตภัณฑ์ n product design
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนจบการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top