ผลักดัน

ภาษาอังกฤษ


v push forward
ความหมายเหมือนกับ: สนับสนุน , ส่งเสริม , หนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: advance , carry forward , push on
ตัวอย่างประโยค: ครูผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้