ผลสุดท้าย

ภาษาอังกฤษ


n in the end
คำอธิบาย: ผลที่ได้รับในบั้นปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ผลที่สุด , ผลสรุป
ตัวอย่างประโยค: พวกโจรทุจริตมานาน ผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี