ผลที่สุด

ภาษาอังกฤษ


n finally
คำอธิบาย: สิ่งที่ได้รับในบั้นปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ผลสุดท้าย , ในที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: at last , in conclusion , in the end
ตัวอย่างประโยค: ่ผลที่สุด เรื่องทั้งหมดกลับไปตกที่เลขานุการ