ป้ำๆ เป๋อๆ

ภาษาอังกฤษ


v be clumsy and stupid
คำอธิบาย: ไม่มีสติ
ความหมายเหมือนกับ: กะป้ำกะเป๋อ , ป้ำเป๋อ , หลงๆ ลืมๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: be foolish , be muddle-headed
ตัวอย่างประโยค: แกป้ำๆ เป๋อๆ ทำเงินหายไปร้อยบาท