ป้ายทะเบียนรถยนต์

ภาษาอังกฤษ


n license plate
คำอธิบาย: ป้ายติดรถยนต์ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถ
หน่วยนับ: ป้าย
ตัวอย่างประโยค: กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดยาวขึ้นและรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป