ป้ายชื่อถนน

ภาษาอังกฤษ


n street sign showing the name of the street