ป้ายชื่อ

ภาษาอังกฤษ


n label
คำอธิบาย: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน
หน่วยนับ: อัน, แผ่น
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย