ป้าน

ภาษาอังกฤษ


adj obtuse
คำอธิบาย: ไม่แหลม
ความหมายเหมือนกับ: ทู่
ตัวอย่างประโยค: องค์พระมีวงพระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม มีพระหนุป้านเป็นรูปคางคน พระนาสิกเป็นสันคม
n teapot
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับชงชา
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ปั้น , ปั้นน้ำชา , ป้านน้ำชา
ตัวอย่างประโยค: ประโยชน์ของป้านใช้ชงชาร้อนๆ เพื่อใช้จิบน้ำชาร้อนๆ ตามประเพณีของจีน