ป้อมปราการ

ภาษาอังกฤษ


n fortress
คำอธิบาย: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ความหมายเหมือนกับ: ป้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: bastion , bulwark , citadel , fortification
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวง ขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า