ป้อม

ภาษาอังกฤษ


adj round
ความหมายเหมือนกับ: กลมๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: plump
ตัวอย่างประโยค: ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกับผ้าโพกหัวป้อมๆ ของแขก
n fortress
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมปราการ , หอรบ
คำที่เกี่ยวข้อง: citadel , fortification
ตัวอย่างประโยค: สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ได้เกิดการสร้างป้อมขึ้นหลายแห่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก