ป้องกันตัว

ภาษาอังกฤษ


v protect oneself
คำอธิบาย: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: defend oneself , safeguard
ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ